ISO certificering

ISO certificering volgens een internationaal erkende norm is de basis voor geloofwaardige managementsystemen. Met een ISO certificaat laat u zien dat uw organisatie een betrouwbare partner is en dat uw bedrijf voldoet aan de eisen van één of meer al dan niet geïntegreerde specifieke standaarden.

De belangrijkste ISO certificeringen

De belangrijkste ISO certificeringen stellen eisen als basis voor het behalen van een ISO certificaat waarmee u overtuigend kunt aantonen aan de voorwaarden van die specifieke standaard te voldoen. Met behulp van ISOMANAGEMENT kunt u binnen zeer korte tijd laten zien dat uw organisatie werkt conform de regels van de hieronder genoemde normen en standaarden. Combineren en integreren van deze vertrouwde ISO certificaten is sinds 2015 eerder regel dan uitzondering.

ISO 9001 certificering

ISO 9001 is een overal en door iedereen geaccepteerde norm en vormt voor steeds meer bedrijven de basis van het managementsystemen.
Met het ISO 9001 certificaat toont aan dat u voldoet aan alle ISO certificatie-eisen.

Meer info over ISO 9001


ISO 27001 certificering

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm en vormt de basis voor informatiebeveiliging (ISMS). Met een certificaat laat u zien dat u voldoende beheersmaatregelen heeft genomen om als organisatie een betrouwbare partner te zijn.

Meer info over ISO 27001


ISO 14001 certificering

ISO 14001 is een internationaal erkende norm en vormt de basis voor een milieu-managementsysteem.
Het ISO 14001 certificaat toont aan dat uw onderneming, uw management en uw werknemers serieus bezig zijn met het milieu en met duurzaam ondernemen (MVO) en dat u de regels van de norm hebt geïmplementeerd.

Info ISO 14001 certificering


ISO 45001 certificering

ISO 45001 is een wereldwijd erkende norm en vervangt OHSAS. Er is ook een directe link met VCA. Als uw organisatie werkt volgens ISO 45001 werkt u systematisch aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden voor alle personeel en ingehuurde krachten onder uw leiding.

Meer info ISO 45001 certificering


Integreren voorwaarden ISO certificaten

De ISO 9001 is de belangrijkste norm voor ISO certificatie en kan door de overeenkomende structuur met andere managementsysteemnormen eenvoudig worden geïntegreerd in de ISO 45001 de ISO 27001 en de ISO 14001. De combinatie en integratie van de voorwaarden van verschillende normen is sinds de structuurwijziging van 2015 een vaak voorkomend gebeuren.

VCA VCU certificering

VCA 2017/6.0 is de checklist voor alle ondernemingen die werk (laten) uitvoeren en veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen aantoonbaar op een deugdelijke en solide wijze prioriteit willen geven.
De checklist is de standaard voor u als aannemer en onderaannemer op het gebied van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid.

Snel praktisch en professioneel

Onze aanpak bij invoering van ISO-certificering is praktisch doelgericht en efficiënt, zo min mogelijk op papier en afgestemd op uw praktijk.
Onze adviseurs hebben vele jaren ervaring zijn professioneel en klantgericht. Mede door die ervaring met vele klanten en vele verschillende systemen zorgen zij voor een praktische uitvoering en kunt u in korte tijd, snel en toch zonder haast, het ISO-certificaat behalen. In alles wat we doen zorgen we bovendien dat we u zoveel mogelijk werk uit handen nemen.

HR  en Organisatieadvies

Uw mensen zijn wat uw onderneming onderscheidt van anderen.
ISO certificering en een betrouwbaar partner zijn vraagt ook betrouwbaar paersoneel. Tijd en aandacht besteden aan samenwerken, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid zijn belangrijke voorwaarden professionalitit in alle managementsystemen.
Hiervoor bestaat geen norm, maar bieden wij de ISOMANAGEMENT HR standaard.

ISO certificering kosten begeleiding en advies

Niemand kan in uw budget kijken, maar de totale kosten van het hele ISO-certificering traject (van advies tot het aantoonbaar voldoen aan de eisen van het certificaat) vallen meestal mee. Zeker wanneer het u één of meerdere opdrachten oplevert!
ISO certificering invoeren, pragmatisch, doelmatig en snel, door de juiste ervaren specialisten houdt ook de kosten beperkt. We kunnen u een goede indicatie geven van de kosten voor begeleiding en advies bij ISO certificering. Kijk op onze kosten pagina


 Voordelen ISO 9001 certificering voor de organisatie

ISO 9001 gecertificeerd zijn heeft de volgende voordelen:
  • een ISO 9001:2015 gecertificeerd bedrijf maakt minder fouten doordat u anticipeert op risico's en op afwijkingen en u incidenten vooraf probeert te voorspellen en voorkomen;
  • de fouten díe nog worden gemaakt in de organisatie zorgen voor nieuwe optimalisering en verbetering van processen en werkwijzen;
  • ISO 9001 certificering is ook belangrijk voor meer lijn en structuur in de organisatie. De structuur in de organisatie van visie, beleid, strategie en doelstellingen zijn leidend bij de sturing en beheer van de onderneming;
  • ISO 9001:2015 gecertificeerde bedrijven werken meer doelgericht en efficiënter, efficiency komt voort uit procesbenadering en verbetering van processen; 
  • met ISO 9001 certificering krijgt uw onderneming de voorkeur bij veel belangrijke tenders en aanbestedingen. Soms levert het certificaat extra punten bij aanbestedingen, vaak is voor een aanbieding een ISO 9001 certificaat verplicht;
  • met het ISO certificaat toont u aan dat klanttevredenheid hoog in het vaandel staat. Tevreden loyale klanten zijn de basis van een gezonde onderneming; en
  • ISO 9001 certificering levert extra mogelijkheden en kansen voor de onderneming bij aanbestedingen. Dus met ISO 9001 certificering meer mogelijkheden en groeikansen en hogere omzet met meer winst.
ISO 9001 certificeren en een ISO certificaat onder accreditatie behalen is erg nuttig voor zowel de uitvoering als voor het management van het bedrijf.
ISO 9001 gecertificeerd zijn geeft veel rendement voor uw investering in het ISO-certificaat.

Kosten ISO 9001 certificering

ISO 9001 certificaat behalen - externe certificatie-audit

Het ISO certificaat is een schriftelijke verklaring ter bevestiging dat u voldoet aan de eisen van de ISO standaard. U kunt het ISO 9001 certificaat behalen via een externe ISO 9001 certificatie-audit, een onderzoek en controle naar de invoering en implementatie van de ISO 9001 voorschriften en normeisen.

Externe ISO certificatie audit

Deze externe ISO 9001 certificatie-audit is een onderzoek en verificatie door een externe, deskundige en onafhankelijke partij, een geaccrediteerde en geautoriseerde ISO-certificering Instelling (CI).
Een auditor van de CI controleert of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie voldoet aan alle ISO 9001 normeisen en verifieert dit in de praktijk. Wanneer uw organisatie tijdens deze evaluatie en beoordeling aan de auditor kan aantonen dat processen, procedures en management in overeenstemming zijn met alle voorwaarden van de norm bevestigt de auditor dat uw onderneming werkt conform de regels en voorschriften standaard. Dit inzicht en overtuiging van de auditor worden door een certificatie-commissie van de CI bekeken en nog getoetst op een procedureel juiste uitvoering.
Bij een positieve uitkomst van deze analyse ontvangt uw onderneming ontvangt als bewijs het ISO-certificaat. Uw organisatie is dan 
ISO 9001 gecertificeerd en krijgt een ISO-certificaat als legitimatie van het voldoen aan en werken conform de ISO 9001:2015 norm. Met het certificaat laat de organisatie zien waarde te hechten aan klanttevredenheid en efficiency.

ISO Certificatie-audit ondersteuning 

Wij  ondersteunen uw organisatie -indien gewenst- ook bij deze externe ISO 9001 kwaliteitssysteem certificatie-audit, de keuring of controle door de auditor van een betrouwbare onafhankelijke ISO 9001 geaccrediteerde certificatie-instelling. De accreditatie bevestigd de betrouwbaarheid en onfahankelijkheid van de certificerende instelling. Deze ISO certificeerder stelt vast of u in theorie en praktijk voldoet aan de eisen voor het behalen van het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificaat. 

In de formele externe ISO 9001 certificatie-audit levert de organisatie het bewijs dat ze voldoet aan de eisen van de kwaliteitsmanagement-norm, aan de wet- en regelgeving en aan de verwachtingen van de klant. Wanneer u slaagt ontvangt u een internationaal erkende schriftelijke verklaring, het ISO 9001 certificaat, dat garandeert dat u voldoet aan de eisen van de ISO 9001 certificatie-norm.

Indicatie kosten ISO 9001 certificering

Een kostenindicatie voor de invoeringskosten (advieskosten) van een kwaliteitssysteem in uw organisatie volgens de ISO 9001 certificatie-norm vindt u hier >> advieskosten ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering.
Een prijsindicatie voor de kosten van de ISO 9001 certificatieaudit of certificeringsonderzoek door NEN-EN-ISO9001:2015 certificeerders vindt u hier >> certificatiekosten ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering-audit.

Het budget voor de kosten en uitgaven voor de ISO 14001 certificering invoering en keuring, en de kosten en uitgaven voor VCA (Veiligheids Checklist Aannemers) of ISO 45001 certificering (Veilig en gezond werken) en keuring zijn vergelijkbaar met het kostenbudget voor een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem. Voor het vaststellen van het totale budget is hier meer informatie nodig via een kort bezoek aan uw organisatie. Dit geldt ook voor een prijsopgave voor de kosten van een snelle en betaalbare ISO 27001 certificering voor milieumanagement.

informatie offerte advieskosten ISO 9001
kwaliteitssysteem certificering

Een offerte voor de advieskosten van het ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificeringstraject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op: >> informatie en advieskosten ISO 9001 certificering.

Kosten voor training medewerkers zijn meestal niet nodig. De training van medewerkers is veelal overbodig omdat ISO 9001 geen, of weinig verandering vraagt in bestaande werkwijzen. Wanneer toch extra opleiding of coaching nodig is doen we dat incompany waardoor de trainingskosten voor het personeel en management laag blijven.

Wilt u direct weten wat de invoering van de ISO 9001 certificering standaard voor uw organisatie kost in tijd en geld? Wilt u info over de ISO 9001 certificering norm, processen, procedures, en werkwijzen, audits, auditoren, geaccrediteerde CI's (certificeringsinstellingen) of ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering audit?
Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek over kosten en voordelen van ISO 9001 certificering of voor een gratis inventarisatie met één van onze adviseurs. Zie de contactgegevens hieronder.

informatief gesprek of offerte advieskosten ISO 9001 certificering