ISO 9001 certificering, hoe gaat dat in zijn werk?

Bij ISOMANAGEMENT beginnen we de start van ISO 9001 certificering met een belangrijke waardevolle intensieve samenwerking. Wij geven veel aandacht aan de gewone manier van werken die als normaal wordt gezien binnen uw bedrijf. Wij voeren daarbij het nodige schrijfwerk uit voor het stap voor stap vastleggen van deze processen in procedures en werkwijzen.
Onze adviseur helpt en coacht u zodat de invoering van de NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering gemakkelijk en zonder hapering verloopt. Onze adviseur zorgt voor een eenvoudige praktische en tegelijk doeltreffende manier van opzet invoering en implementatie van de ISO 9001 certificering eisen.
U kunt vervolgens heel snel, tijdens het onderzoek van een externe certificatie audior, aantonen dat uw organisatie voor 100% in staat is aan de standaard eisen regels en voorschriften van de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm te voldoen. U haalt daarna in één keer het ISO certificaat als bevestiging en erkenning dat uw organisatie voldoet aan de kenmerken eigenschappen en kwaliteit volgens de ISO norm. U bent dan gecertificeerd door een geaccrediteerd geautoriseerd ISO certificatie instituut. Na het behalen van het ISO 9001 certificaat verzorgen we in veel gevallen ook het periodiek onderhoud van het ISO 9001 gecertificeerde systeem zoals het uitvoeren van de interne audit en de management review of directie beoordeling. 

 

KOSTEN ISO 9001 CERTIFICERING

De kosten voor ISO 9001 certificering bestaan bij ISOMANAGEMENT uit:

 • de kosten die het adviesbureau berekent voor de invoering van ISO certificering en de hulp en coaching van de adviseur aan de organisatie bij de implementatie van het kwaliteitssysteem;
 • een minimale tijdsbesteding in uren of dagen van uw management of personeel door onze manier van aanpak, gebaseerd op onze, in 40 jaar opgebouwde, kennis en ervaring;
 • de uitgaven op basis van de offerte die een geaccrediteerde certificatie-instelling aanbiedt voor een certificatie-audit en het verlenen van het ISO 9001 certificaat;
 • de uitvoering van de eerste interne audit is bij ons inbegrepen in de prijsaanbiedingen en vormt dus geen extra kosten voor het behalen van het ISO 9001 certificaat. Deze audit is een onderzoek naar een goede werking van het systeem vóórdat de externe audit plaats vindt;
 • ISO 9001 certificering vraagt bij ons geen extra kosten voor een cursus. Wij vertellen u alles wat u moet weten tijdens de opzet van het kwaliteitssysteem;
 • de kosten die u maakt voor periodiek onderhoud, aanpassing en bijwerken van het NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerde kwaliteitsysteem; 
 • extra kosten of optionele zaken buiten de offerte komen praktisch niet voor.
 • De kosten van ISO 9001 certificering vragen geen grote offers maar verhogen wel in hoge mate de efficiency van de processen en de waarde van uw organisatie.
 • De hoogte van de offerteprijs is afhankelijk van het aantal werknemers en van het aantal afdelingen en vestigingen van uw organisatie.

Een inschatting als voorbeeld van de te verwachten kosten van ISO 9001 certificering invoeren en van de certificatie door een certificerende instelling vindt u op onze  prijsindicatie pagina:


 prijsindicatie pagina.
 

waarom Investeren in ISO 9001 certificering

 • ISO 9001 certificering helpt je onderneming en ondersteunt het management om zich te richten met een sterke focus op de belangrijke zaken als doelstellingen en op de strategie om die doelen te bereiken. 
 • De kosten en uitgaven die u investeert in de invoering en implementatie van een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem levert een hoog rendement; 
 • ISO 9001 certificering kost geld maar maakt je werk als manager in het beheersen en aansturen van de organisatie eenvoudiger en meer praktisch en doeltreffend.
 • ISO 9001 certificering verhoogt de transparantie en betrouwbaarheid van de organisatie een kwaliteitssyteem en deze investering zorgt voor een systeem dat de juiste wijze regelt van organiseren van de nodige acties op het juiste moment om fouten en problemen te voorkomen.
   

Lees meer over ons

De belangrijkste ISO certificeringen

ISO 9001 kwaliteit certificering

ISO 9001 is de internationale norm voor certificering van kwaliteitsmanagementsystemen en zorgt voor continue verbetering van de verschillende organisatieprocessen, het leveren van deugdelijke, hoogwaardige producten en het verhogen van de klanttevredenheid. Klanttevredenheid wordt bereikt door verbetering van processen en een hogere efficiency. Verbetering wordt bereikt door werken met de PDCA cirkel. NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering vraagt een beperkte investering en realiseert het aantoonbaar voldoen aan alle ISO 9001 normeisen.

ISO 9001

ISO 14001 MILIEU certificering

ISO certificering voor 14001, de norm voor milieumanagement, stelt de organisatie in staat milieuverbeteringen door te voeren. Deze verbeteringen betreffen milieumanagement aandacht geven. Milieumanagement vraagt acties bedenken uitvoeren en evalueren om afval te verminderen, de uitstoot en energieverbruik te verlagen en bij nieuwe ontwikkelingen de milieubelasting mee te laten wegen. ISO certificering voor milieu vraagt beperkte kosten die bovendien niet opwegen tegen de milieuwinst.

ISO 14001

ISO/IEC 27001 DATA VEILIGHEID certificering

ISO certificering voor ISO/IEC 27001 betekent werken aan informatieveiligheid, zorgen voor data veiligheid en informatie integriteit en het managen van verbetering van de status van informatiebeveiliging. Dit managen is gebaseerd op voorschriften en beheersmaatregelen waarmee u de betrouwbaarheid en integriteit van digitale gegevens kunt verhogen en het risico op dataverlies verminderen.

ISO 27001

ISO 45001 ARBO CERTIFICERING

ISO 45001 certificering vraagt om het verbeteren van arbeidsomstandigheden, om ziekte en verzuim te voorkomen en een veilige gezonde omgeving te realiseren. ISO 45001 certificering stelt een basiscontract met een bedrijfsarts en Arbodeskundige verplicht. De kosten voor ISO 45001 certificering kunt u hieronder opvragen.

ISO 45001

VCA VEILIGHEID CERTIFICERING

VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) is geen ISO norm maar een nationale checklist voor ondernemingen die werk (laten) uitvoeren. Met het VCA certificaat laat u zien dat u de risico's ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu bij de uitvoering beheerst. De kosten om deze risico's te beheersen blijven beperkt.

VCA certificering

HR EN ORGANISATIE ADVIES EN HULP

HR (Human Resource management) zorgt voor uw mensen als het meest kostbare kapitaal dat uw onderneming bezit. Met de juiste uitvoering van Personeel en organisatie wetgeving voorkomt u veel onnodige kosten. HRM streeft naar een optimale inzet van werknemers door zorg te dragen voor een juiste mix van opleiding ervaring en ontwikkeling. HRM is verantwoordelijk voor personeelsplanning personeelsadministratie en verzuimbeleid.

HR - Organisatie

ISOMANAGEMENT advies snel en praktisch

ISOMANAGEMENT zorgt bij de invoering van ISO 9001 normeisen voor certificering voortvarend en moeiteloos voor een praktisch bruikbaar functioneel én eenvoudig te hanteren kwaliteitsmanagementsysteem. De ISO 9001 certificering adviseur brengt de processen in kaart en identificeert en beschrijft werkwijzen en procedures of helpt en ondersteunt uw organisatie daarbij.
Onze ISO 9001 adviseurs zorgen met hun advies en ondersteuning dat u in korte tijd bij de certificering kunt aantonen dat u voldoet aan de ISO 9001 normeisen, zodat ISO 9001 op een constructieve, echt nuttige, praktische, betaalbare en waardevolle manier kan worden toegepast in uw managementsysteem.

ISO 9001

ISO 9001 is een norm voor kwaliteitsmanagementsystemen uitgegeven door de NEN, de laatste versie is de NEN-EN-ISO 9001:2015. De norm wordt gebruikt als maatstaf met eisen en criteria waar managementsystemen aantoonbaar aan moeten voldoen als voorwaarde voor certificatie. De directie en het management van een organisatie kunnen deze norm als kader voor de bedrijfsvoering en als richtlijn voor het bereiken van doelstellingen waarbij de methode van leidinggeven, de PDCA techniek, is vastgelegd in systeemprocedures.
Kwaliteitsmanagementsystemen zijn bedoeld voor het verbeteren van kwaliteit, het corrigeren van fouten en zijn daarmee een beproefde methode voor het verhogen van de doeltreffendheid van processen en werkwijzen in organisaties instellingen en bedrijven. ISO 9001 is een norm die is uitgegeven in vele talen en die door zijn wereldwijde erkenning een paspoort en toegang vormt tot de internationale markt. ISO 9001 levert een certificaat als een verzekering van betrouwbaarheid en een schriftelijk bewijs van effectieve processen en procedures in uw organisatie.

 

ISO 9001 CERTIFICATIE


Externe beoordeling of audit

ISO certificatie vindt plaats door middel van een externe beoordeling, controle en evaluatie via een audit door een bevoegde geautoriseerde auditor van buiten de organisatie, naar de conformiteit met de normeisen. 
Het certificeren van organisaties volgens ISO certificering-normen vindt plaats door onafhankelijke, onpartijdige én deskundige auditoren van geaccrediteerde ISO certificatie-instellingen. Bij een positieve beoordeling wordt het ISO certificaat toegekend.

ISO certificering zonder bureaucratie

ISO certificering invoeren heeft geen bureaucratische regelgeving of papierwerk, procedures en andere overbodige zaken nodig die op een bureaucratische wijze de vrijheid van de organisatie beperken. ISO certificering invoeren is veel meer een hulpmiddel en ondersteunend instrument, die soms zelfs de in de praktijk goed werkende manier van uitvoering zonder extra regels verder kan verbeteren. 

ISO CERTIFICERING VOORDELEN


Analyse en verbetering

Werken conform de ISO certificering eisen vraagt analyse optimalisatie en verbetering van processen en verhoging van efficiency. Verbetering van processen betekent wegnemen van obstakels, meer effectiviteit en besparing op middelen.

Betrokkenheid medewerkers

ISO certificering vraagt input van werknemers in de organisatie en vergroot de betrokkenheid en samenwerking van medewerkers waardoor de werksfeer op de afdelingen verbetert en de werkdruk en ziekteverzuim, en dus de kosten, vermindert.

iso 9001 CERTIFICERING moeilijk ?

Welnee, onze ervaren en vakkundige ISO certificering adviseurs maken dit lastige invoeringstraject juist gemakkelijk. Zij zorgen dat alles vlot verloopt en helpen u in een paar dagen tijd, soms verspreid over enkele weken, aan de ISO normeisen te voldoen. Op die manier kunt u snel een certificatie instelling laten vaststellen dat uw organisatie voldoet aan de in de norm vastgestelde eisen.
Door onze uitgebreide expertise in elke branche en sector kunnen wij u deze advisering en invoering van ISO certificering ook tegen betaalbare kosten aanbieden.