ISO certificering

Kosten ISO 9001 CERTIFICERING


Wat kost een snelle praktische invoering van ISO 9001 certificering en certificatie in uw organisatie?

Kosten ISO 9001 CERTIFICERING snel en praktisch invoeren


De advieskosten voor een snelle praktische manier van invoeren van ISO 9001 certificering en met uw bedrijf in een kort tijdsbestek, betaalbaar en op een zakelijke manier te voldoen aan de normeisen blijven beperkt.
ISOMANAGEMENT zorgt voortvarend en moeiteloos voor een bruikbaar functioneel én eenvoudig te hanteren managementsysteem door identificatie en beschrijving van processen conform de voorwaarden voor ISO 9001 certificatie.
Onze adviseurs en consultants helpen u bij de invoering en zorgen dat u in korte tijd tegen lage kosten kunt aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden regels en normeisen voor ISO 9001 certificering.
ISO 9001 certificering  kan op een constructieve, echt nuttige, praktische, en doeltreffende manier worden toegepast in uw managementsysteem en levert grote meerwaarde en positieve resultaten.

Lees meer over ons


Onze iso certificeringen

ISO 9001 kwaliteit certificering

ISO 9001 is een betrouwbare overal en door iedereen erkende en geaccepteerde kwaliteitssysteem norm en is voor steeds meer bedrijven de basis voor de opbouw van het kwaliteitssysteem met als essentie de focus op verbetering.
Met onze hulp en begeleiding bij de invoering van de normeisen van het NEN-EN-ISO 9001:2015 (de laatste normversie) toont  uw organisatie binnen korte tijd en met beperkte kosten en investeringen aan, op een praktische wijze te voldoen aan continue verbetering van producten en diensten.
ISO certificering resulteert in tevreden loyale trouwe klanten voor uw bedrijf.

ISO 9001

ISO 14001 milieu certificering

U kunt met met hulp en advies van ISOMANAGEMENT het ISO 14001 certificaat snel en praktisch implementeren. Met ISO certificering laat u, met minimale tijdsbesteding en betaalbare kosten, zien dat uw onderneming op een praktische manier functioneel actief is met het milieu en met duurzaam ondernemen.
ISO certificering betekent dat uw organisatie rekening houdt met recycling en afvalscheiding in uw productie en producten.
Het voor het behalen van het ISO certificaat gevraagde inschatten van risico's en mogelijkheden om milieuverontreiniging te voorkomen maakt deze activiteiten ook nog economisch rendabel.

ISO 14001

ISO 27001 data veiligheid certificering

NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 is een wereldwijd erkende norm. ISOMANAGEMENT verzorgt een snelle praktische kosteneffectieve invoering van een ISO gecertificeerd management-systeem. U kunt aantonen te voldoen aan de beheersmaatregelen, de ISO 27002, de basis van het ISMS (Information Security Management System) ontvangt u het ISO 27001 certificaat en toont uw organisatie aan dat zij beschikt over een effectieve informatiebeveiliging en bescherming van uw data en dat de veiligheid en integriteit van gegevens goed is beschermd.

ISO 27001

ISO 45001 arbo certificering

ISO 45001 is een wereldwijd erkende geaccepteerde en goedgekeurde ISO certificering norm en vervangt OHSAS (Occupational Health and Safety). Er is ook een directe link van ISO 45001 met VCA. Organisaties die met advies van ISOMANAGEMENT op een snelle en praktische manier ISO 45001 invoeren kunnen tegen lage kosten snel zichtbaar maken te voldoen aan de normeisen voor verbeteren van arbeidsomstandigheden en gezondheid van alle personeel en eventuele ingeleende werknemers.
De kosten voor het behalen van het ISO certificaat blijven beperkt.

ISO 45001

VCA veiligheid certificering

VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) is geen ISO certificering norm maar een nationale checklist voor alle ondernemingen die werk (laten) uitvoeren. Met het aantoonbaar voldoen aan de certificaat eisen laat u als organisatie zien dat u de risico's ten aanzien van veiligheid en gezondheid en milieu beheerst tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
Met de VGM (Veiligheid Gezondheid Milieu) Checklist Aannemers laat u, op een effectieve manier zonder hoge kosten, zien actief VGM-incidenten en risico's op ongevallen te verminderen

VCA certificering

HR en organisatie advies en hulp

Uw mensen zijn het kostbare kapitaal dat uw onderneming onderscheidt van anderen. ISO certificeren en een betrouwbaar partner zijn vraagt ook betrouwbaar personeel en aantoonbaar voldoen aan de wet- en regelgeving op dat gebied. Tijd en aandacht besteden aan samenwerken, persoonlijke ontwikkeling en de juiste inzetbaarheid zijn belangrijke voorwaarden voor het bereiken van een echt professionele van de organisatie. Wij helpen en adviseren ook op het gebied van pragmatisch organisatie- en personeelsmanagement.

HR - Organisatie

Wat is ISO certificering?

ISO certificering betekent aantonen te voldoen aan normen van de ISO.
De investering in uitgaven en tijdsbesteding voor uw organisatie in een functionele doeltreffende invoering van ISO 9001 certificering om snel en in een kort tijdsbestek, van enkele dagen tot één of twee weken, aan de normeisen te gaan voldoen blijven beperkt.
ISOMANAGEMENT zorgt voortvarend en moeiteloos voor een bruikbaar functioneel én eenvoudig te hanteren managementsysteem door identificatie en beschrijving van processen conform de voorwaarden voor ISO 9001 certificatie.
Onze adviseurs zorgen dat u in korte tijd kunt aantonen dat u voldoet aan de normeisen voor ISO certificering zodat ISO certificering  op een constructieve, echt nuttige, praktische, betaalbare en waardevolle manier kan worden toegepast in uw managementsysteem.
ISO is de afkorting van Internationale Standaardisatie Organisatie en wordt dus eigenlijk geschreven als I.S.O. De naam ISO van deze organisatie refereert ook aan het woord isos dat gelijk of gelijkwaardig betekent waarbij ISO certificering een gelijkwaardig beoordeling inhoudt van kenmerken status eigenschappen of kwaliteit. ISO stelt normen op die dienen ter vergelijking en vervolgens certificering van kenmerken eigenschappen of kwaliteit van producten personen organisaties of andere objecten.
De ISO is een organisatie waarvan de leden samenwerken en participeren in werkgroepen en andere activiteiten ten behoeve van het opstellen of aanpassen van certificering-normen.
ISO voert geen certificatie of audit uit om te zien of u voldoet aan de voorwaarden en eisen. Voor ISO certificatie-audits moet u op zoek naar een externe certificatie instelling die ook het certificaat kan toekennen.
Wilt u een ISO norm kopen? ISO certificatie normen zijn te koop in de webshops van nationale normalisatie organisaties. Bezoek de webwinkels van de NEN of de NBN voor het aanschaffen van deze internationale certificering normen in de Nederlandse taal.

Waarom wachten met investeren in ISO 9001 certificering?

ISOMANAGEMENT zorgt voor een snelle doeltreffende invoering van ISO 9001 certificering.  Ieder bedrijf voldoet al voor circa 80 % aan alle voorwaarden voor ISO certificering. De opbrengsten van een ISO certificaat zijn vrijwel altijd hoger dan de kosten. ISO certificering betekent een mooi certificaat aan de muur maar de invloed op de werking van uw organisatie kan veel meer effect hebben. Wachten op een goed moment is dan ook echt een verspilling van tijd.

Wat voor levert ISO 9001 certificering op?

Er zijn nog drie belangrijke voordelen voor een praktische functionele ISO certificering van uw organisatie die direct belangrijk zijn voor het management:

Voor welke afdelingen is ISO certificering het belangrijkst?

ISO certificering houdt veel meer in dan slechts een paarrichtlijnen. Hier volgen ter verduidelijking toch een aantal bijna overal geldende voorbeelden waarbij een goede praktische ISO certificering op zijn plaats kan zijn:

iso 9001 certificering normeisen invoeren in organisatie

Na het advies coaching en begeleiding bij onze snelle praktische doeltreffende en betaalbare invoering van ISO certificering en na de implementatie van uw ISO 9001 14001 of 27001 kwaliteitssysteem kunt u aantonen dat de medewerkers en het management in uw organisatie de voorschriften en eisen van de norm en relevante wet- en regelgeving nakomen.
Na invoering van ISO certificering werkt uw organisatie in overeenstemming met de gevraagde regels en voorwaarden en u bent binnen korte tijd klaar om een wereldwijd in iedere branche en sector erkend geaccepteerd ISO certificaat te behalen. Dit ISO keurmerk is een garantie en een verzekering die verwijst naar het vertrouwen dat een geaccrediteerde en geautoriseerde instelling stelt in het managementsysteem.
Wij verzorgen die implementatie en ingebruikneming snel en effectief zodat de tijdsbesteding aan ISO certificering voor uw werknemers en leidinggevenden minimaal blijft. De inrichting en structuur van de organisatie blijft gelijk. Er zijn geen fundamentele of ingrijpende veranderingen maar in de organisatie is nu bijvoorbeeld meer duidelijkheid over de doelen en met welke activiteiten en beschikbaar te stellen middelen deze doelstellingen moeten worden bereikt, kansen op fouten worden sneller gesignaleerd en problemen dus voorkomen. De organisatie wordt eenvoudiger geselecteerd bij aanbestedingen.
Wij kunnen u een indicatie geven van de kosten van certificatie of bij diverse onafhankelijke objectieve geaccrediteerde ISO certificerende instellingen een offerte voor de ISO certificatie audit voor u opvragen.

ISO certificering en accreditatie

ISO 9001 certificering voordelen

Werken conform de ISO certificering eisen vraagt onderzoek en analyse van processen en procedures om daarmee te zorgen voor verbetering van de efficiency van de werkwijzen, de effectiviteit te verhogen en kostenbesparingen te realiseren.
Een ISO gecertificeerd systeem managementsysteem dat voldoet aan de ISO 9001:2015 eisen heeft een structuur die door de consultant van ISOMANAGEMENT is ingericht volgens de eenduidige basiseisen van de HLS (High Level Structure) waardoor integratie en samenvoeging met andere systemen eenvoudig wordt.
ISO certificering vraagt input van werknemers en vergroot de betrokkenheid van medewerkers waardoor de werksfeer op de afdelingen verbetert en de werkdruk en ziekteverzuim, en dus de kosten, vermindert.

ISO
ISO is de International Standardization Organization. ISO is een samenwerkingsverband van nationale normalisatie-organisaties zoals de NEN, de DIN en de NBN.
De ISO geeft normen uit maar doet zelf geen certificatie-audits om te zien of organisaties deze eisen opvolgen, daarvoor zijn nationale ISO certificatie-instituten beschikbaar.

ISO certificering ZZP MKB
ISO certificering invoeren is nuttig voor kleine en grote ondernemingen, voor zowel profit als non-profit organisaties, voor ZZP-ers en alle andere grote en kleine samenwerkingsverbanden die hun effectiviteit efficiency en doeltreffendheid willen verbeteren en de concurrentie voor willen blijven.

ISO certificering zonder bureaucratie
ISO certificering invoeren heeft geen bureaucratische regelgeving of papierwerk, procedures en andere overbodige zaken nodig die de vrijheid van de organisatie beperken.
ISO certificering invoeren is veel meer een hulpmiddel en ondersteunend instrument om tegen lage kosten en veel voordelen de, in de praktijk van elke goed werkende organisatie allang geregelde manier van werken, vast te houden en mogelijk nog te verbeteren en te borgen.

ISO 9001 certificatie

ISO certificatie is de formele bevestiging van het voldoen aan bepaalde kenmerken en eigenschappen door de organisatie en het werken conform de eisen voorschriften en regels van een ISO norm door de medewerkers en het management van deze organisatie.
ISO certificatie vindt plaats door middel van een externe beoordeling, controle en/of een audit door een bevoegde geautoriseerde auditor van buiten de organisatie. Het certificeren van organisaties volgens ISO certificering-normen vindt plaats door auditoren van geaccrediteerde ISO certificatie-instellingen (accreditatie is het certificeren van een certificatie-instituut door de RvA (Raad van Accreditatie). ISO certificatie wordt dus uitgevoerd door instellingen die bewezen onafhankelijke objectief, betrouwbaar en integer zijn. De auditor kijkt eerst naar de omstandigheden op de locatie en verzamelt informatie om te zien hoe de algemene eisen moeten worden uitgelegd en te kijken naar en begrip te krijgen voor  specifieke doelen en werkwijzen van de organisatie.
ISOMANAGEMENT verzorgt indien gewenst begeleiding bij de externe certificatie-audit.
Ter bevestiging van een positief uitgevoerde ISO certificering en het behalen van het ISO certificaat levert een certificeerder deze schriftelijke verklaring als bewijs van betrouwbaarheid en transparantie naar klanten, prospects opdrachtgevers én naar de hele markt, dat uw producten en diensten voor 100% voldoen aan de eisen van de betreffende ISO norm. Uw organisatie, uw managementsysteem en uw medewerkers zijn dan ISO gecertificeerd.

ISO certificering moeilijk?
Welnee, onze ervaren en vakkundige ISO certificering adviseurs maken dit lastige invoeringstraject juist gemakkelijk. Zij zorgen dat alles vlot verloopt en helpen u in een paar dagen tijd, soms verspreid over enkele weken, aan de eisen te voldoen. Door onze uitgebreide expertise in elke branche en sector kunnen wij u deze advisering en invoering van ISO certificering ook tegen betaalbare kosten aanbieden.

kosten indicatie advieskosten

Kosten en uitgaven begeleiding en advies invoering iso 9001 14001 27001... certificering

Niemand kan in uw budget kijken, maar de totale kosten en uitgaven, vanaf het advies en begeleiding bij de praktische invoering van ISO certificering tot en met het ISO certificaat behalen bij een geaccrediteerde certificatie-instelling blijven beperkt. Deze financiële investering om op een snelle praktische manier te gaan voldoen aan de eisen en te werken volgens wereldwijd geaccepteerde ISO certificatie regels valt meestal mee. Ook de tijdsbesteding blijft beperkt door de inzet van onze zeer ervaren adviseurs.
Het bedrag dat u moet investeren in de invoering van ISO certificering en het voldoen aan de eisen voor kwaliteit milieu en/of Arbo levert op korte en lange termijn een hoger rendement dan geld op de bank en de opbrengsten zijn zekerder dan bij beleggen.
Uw investering valt zeker mee wanneer een ISO gecertificeerd uw organisatie één of meerdere opdrachten bij bestaande of nieuwe klanten oplevert en dus meer omzet en extra winst.
We kunnen u een goede indicatie geven voor de kosten van begeleiding naar de invoering van en het werken conform de ISO normeisen en coaching en advies bij de implementatie van ISO certificering!
Voor een snelle praktische doeltreffende en betaalbare invoering van ISO certificering:kijk op onze kostenpagina